Regulamin sklepu internetowego i świadczenia usług dietetycznych

Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego https://strefa-diety.pl/sklep prowadzonego przez Agnieszkę Liszewską z siedzibą w Legnicy, ul. Jankowskiego 11/10.

Kontakt ze Sklepem e-mail: kontakt@strefa-diety.pl  tel. 511811278

§ 1 Definicje

 1. Administrator – Agnieszka Liszewska, ul. Jankowskiego 11/10 Legnica,
  Dietetyk – Agnieszka Liszewska udzielająca usługi dietetyczne za pośrednictwem Sklepu, zwana inaczej Sprzedającym i Usługodawcą
 2. Sklep - sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem https://strefa-diety.pl/sklep
 3. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z usług świadczonych przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu.
 4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z przedsiębiorcą w ramach Sklepu umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 5. Klient przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEIDG;
 6. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego;
 7. Produkt cyfrowy – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;
 8. Umowa – umowa zawierana za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość na produkty i usługi świadczone przez Sklep.

§ 2 Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego sprzedaż usług drogą elektroniczną oraz produktów cyfrowych wymienionych w § 3 Regulaminu.
 2. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
 3. dostęp do Internet;
 4. standardowy system operacyjny;
 5. standardowa przeglądarka internetowa;
 6. posiadanie aktywnego adresu e-mail;
 7. posiadanie programu umożliwiającego otwarcie dokumentów w formacie DOC i PDF.
 8. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 9. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.
 10. Warunkiem korzystania ze Sklepu przez Klienta i dokonywania sprzedaży Produktu Cyfrowego lub Usługi przez Sprzedawcę jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§ 3 Produkty i usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca w ramach Sklepu oferuje:
  1. Konsultację dietetyczną online – usługa polegająca na ocenie dotychczasowego sposobu żywienia na podstawie wywiadu żywieniowego i przekazaniu Klientowi wskazówek dalszego postępowania w celu zniwelowania błędów żywieniowych. Klient otrzymuje produkt elektroniczny zawierający indywidualne zalecenia.
  2. Gotową dietę – produkt elektroniczny niedostosowany indywidualnie, zawierający określoną dzienną wartość kaloryczną, obejmujący listę zakupów, listę składników potrzebnych do przygotowania posiłków, określenie sposobu przygotowania posiłków;
  3. Dietę indywidualną – obejmującą konsultację online (wraz z przeprowadzeniem wywiadu żywieniowego) oraz produkt elektroniczny dostosowany do indywidualnych potrzeb Kupującego zawierający określoną dzienną wartość kaloryczną obejmującą listę zakupów, listę składników potrzebnych do przygotowania posiłków, określenie sposobu przygotowania posiłków.
 2. Zakupy w Sklepie można dokonywać bez konieczności rejestracji konta. Niezbędne jest jednak podanie danych osobowych identyfikujących Kupującego koniecznych do realizacji zamówienia oraz wystawienia dowodu potwierdzającego zakup.
 3. W przypadku zakupu konsultacji dietetycznej:
  1. Konsultacje z Dietetykiem odbywają się online (poczta elektroniczna, Facebook)
  2. Po zakupie konsultacji dietetycznej, w ciągu 24h od zaksięgowania wpłaty Kupujący otrzyma na wskazany adres poczty elektronicznej formularz wywiadu żywieniowo-zdrowotnego oraz dzienniczka żywieniowego, które zobowiązuje się wypełnić zgodnie z prawdą oraz odesłać na adres: kontakt@strefa-diety.pl w terminie do 7 dni roboczych
  3. Czas realizacji usługi wynosi do 5 dni roboczych od momentu otrzymania poprawnie wypełnionych formularzy wywiadu żywieniowo-zdrowotnego oraz dzienniczka żywieniowego. W przypadku dużego natężenia zamówień czas realizacji może zostać wydłużony, a Kupujący pozostanie o tym poinformowany.
  4. Konsultacja dietetyczna nie obejmuje otrzymania jadłospisu
 4. W przypadku zakupu diety indywidualnej
  1. Konsultacje z Dietetykiem odbywają się online (poczta elektroniczna, Facebook)
  2. Po zakupie diety indywidualnej, w ciągu 24h od zaksięgowania wpłaty Kupujący otrzyma na wskazany adres poczty elektronicznej formularz wywiadu żywieniowo-zdrowotnego oraz dzienniczka żywieniowego, które zobowiązuje się wypełnić zgodnie z prawdą oraz odesłać na adres: kontakt@strefa-diety.pl w terminie do 7 dni roboczych.
  3. Czas realizacji usługi wynosi do 10 dni roboczych od momentu otrzymania poprawnie wypełnionych formularzy wywiadu żywieniowo-zdrowotnego oraz dzienniczka żywieniowego. Dietetyk przesyła na adres mailowy Kupującego ułożony indywidualny plan żywieniowy (PDF) i zalecenia co do stosowania planu żywieniowego. W przypadku dużego natężenia zamówień czas realizacji może zostać wydłużony, a Kupujący pozostanie o tym poinformowany.
 5. W przypadku zakupu diety gotowej
  1. Produkt cyfrowy zawierający wybrany gotowy plan żywieniowy zostanie wysłany na adres poczty elektronicznej Kupującego w ciągu 24h od momentu zaksięgowania wpłaty

§ 4 Zasady składania zamówienia

 1. W celu zakupu w Sklepie, Kupujący musi podjąć następujące kroki: dodać produkt lub usługę do koszyka, klikając w przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoważny)
 2. Następnie po akceptacji regulaminu (zaznaczenie checkboxa) oraz kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” (lub równoważny), Kupujący dokonuje płatności na konto wskazane przez Sprzedającego.
 3. Po skutecznym dokonaniu płatności umowę o dostarczenie treści cyfrowych uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mailowy podany w formularzu zamówienia.
 4. Ceny podane w Sklepie są cenami w brutto wyrażonymi w polskich złotych (PLN).

§ 5 Zasady płatności i dostawy

 1. Sprzedawca przewiduje następujące formy płatności:
 2. Przelew tradycyjny na rachunek Sprzedawcy: mBank - 93 1140 2004 0000 3502 8227 5428
 3. Wpłatę należy dokonać w pełnej kwocie w terminie 3 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia. W przypadku braku wpłaty za zamówienie w tym terminie, zamówienie jest traktowane jako anulowane.
 4. Za dzień płatności uważany jest dzień zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy.
 5. Dostawa kupionego produktu cyfrowego następuje na adres mailowy Kupującego wskazany w procesie składania zamówienia.
 6. W przypadku zakupu produktów cyfrowych (gotowe diety) Konsument wyraża zgodę na dostarczenie produktu cyfrowego i tym samym spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, co skutkuje brakiem możliwości odstąpienia od Umowy.

§ 6 Zasady świadczenia usług dietetycznych

 1. Usługa świadczona jest na rzecz osób pełnoletnich
 2. Kupujący zobowiązuje się do udzielenia wyczerpujących i prawdziwych informacji oraz nie zatajania informacji, co do stanu swojego zdrowia oraz nawyków żywieniowych;
 3. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że:
  •  przygotowany dla niego indywidualny plan żywieniowy opiera się na aktualnej wiedzy naukowej, jednakże ze względu na niemożność przewidzenia pewnych mechanizmów zachodzących w organizmie człowieka, nie gwarantuje osiągnięcia przez Kupującego zamierzonych efektów;
  • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania diety
  •  niezastosowanie się lub wybiórcze stosowanie się do zaleceń udzielanych przez Sprzedawcę, a także zatajenie jakichkolwiek informacji lub podanie nieprawdy może wpłynąć negatywnie na jego stan zdrowia lub w szczególnych przypadkach zagrażać jego życiu
  • Usługodawca nie świadczy działalności leczniczej w rozumieniu Ustawy o działalności leczniczej, w szczególności nie udziela konsultacji i świadczeń zdrowotnych w rozumieniu tejże ustawy. Usługa nie stanowi diagnozy lekarskiej, konsultacji medycznej i nie mogą zastępować pacjentowi leczenia lub terapii, realizowanej przez podmiot prowadzący działalność leczniczą.
 4. Usługodawca ma prawo odmówić wykonania Usługi w sytuacji, gdy:
  • przypadek pacjenta wykracza poza jego wiedzę i zakres kompetencji;
  • ma uzasadnione wątpliwości co do stanu zdrowia Pacjenta;
  • ma uzasadnione wątpliwości co do pełnoletności Pacjenta;
  • Kupujący nie uzupełni przekazanych formularzy lub uzupełni je w sposób niedostateczny w stosunku do informacji kluczowych do przygotowania diety

Wówczas Usługodawca poinformuje o odmowie wykonania planu żywieniowego jak również dokona zwrotu wpłaty, jeżeli taką Pacjent dokonał.

§ 7 Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć produkt lub usługę wolną od wad.
 2. Jeżeli zakupiony produkt lub usługa posiada wadę fizyczną lub prawną, Kupującemu przysługuje prawo złożenia reklamacji (rękojmia za wady).
 3. Reklamacje można składać pisemnie, drogą elektroniczną na adres mailowy Poradni lub przy wykorzystaniu wzoru formularza stanowiącego załącznik do ustawy o prawach konsumenta.
 4. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia, datę wystąpienia przyczyny uzasadniającej złożenie reklamacji, żądanie, numer rachunku bankowego Kupującego, na który w razie uwzględnienia reklamacji Sklep zwróci poniesione przez Kupującego koszty.
 5. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jej złożenia za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. W przypadku, gdy reklamacja jest niekompletna, Sklep wystąpi do Kupującego o jej uzupełnienie.

§ 8 Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący będący konsumentem lub Klientem przedsiębiorca na prawach konsumenta może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od umowy zawartej drogą elektroniczną bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór dostępny jest jako załącznik do ustawy o prawach konsumenta. Skorzystanie z formularza o odstąpieniu od umowy nie jest obowiązkowe.
 3. Bieg terminu dla skutecznego złożenia odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy zawartej na odległość, tj. od momentu zawarcia umowy określonej w § 4. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Kupującego oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Skutkiem odstąpienia od Umowy jest:
  1. uznanie jej za niezawartą;
  2. Sprzedawca zwraca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez Konsumenta lub Klienta przedsiębiorcy na prawach konsumenta - płatności;
  3. zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Klient przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodziła się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z dodatkowymi kosztami.
  1. Odstąpienie od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem jest indywidualny plan żywieniowy przygotowany w celu zaspokojenia zindywidualizowanych potrzeb żywieniowych i zdrowotnych konsumenta (art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta).
  2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie produktu cyfrowego, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 9 Prawa autorskie

 1. Materiał udostępniany w Sklepie, gotowe oraz indywidualnie sporządzone jadłospisy, jak również wygląd i treści publikowane na nim stanowią własność Sprzedawcy i są objęte ochroną wynikającą z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Kupujący może korzystać z zakupionych usług i produktów wyłącznie na użytek własny (prywatny) związany bezpośrednio z celem dla jakiego dokonał zakupu.
 3. Kupujący nie jest upoważniony do kopiowania i rozpowszechniania materiałów, w tym gotowych i indywidualnych planów żywieniowych lub zaleceń dietetycznych bez wyraźnej zgody Sprzedawcy.

§ 10 Dane osobowe

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://strefa-diety.pl/polityka-prywatności

§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą;
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, można znaleźć na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Platforma ta służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Umowy na usługi dietetyczne zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn m.in. zmiany warunków świadczenia usług lub zmiany przepisów prawa, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca informuje na stronie Sklepu na co najmniej 7 dni przed wejściem w życie zmian w Regulaminie.
 3. Na wypadek, gdyby niektóre postanowienia niniejszego Regulaminu okazały się nieważne, bezskuteczne lub uznane zostały za klauzule niedozwolone, wówczas nie powoduje to nieważności całego Regulaminu, a w miejsce niedozwolonych postanowień zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy.
 4. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.
 5. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego prawa Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.04.2022 roku.
© 2024 STREFA-DIETY.PL
menuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram